Al costat de les persones

Introduccion - Al lado de las personas

groupid: 2584035, currentGroupId: 2584035

A HIDROBAL som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar. Per això ja fa anys que vam crear instruments de suport per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat: els fons socials o fons de solidaritat, les tarifes socials i els compromisos de pagament sense interessos.

Fondo de Solidaridad - Al lado de las personas

groupid: 2584035, currentGroupId: 2584035

Fons de solidaritat

Què és?

El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta HIDROBAL per cobrir les factures d'aigua impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben.
S'aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.
L'aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d'un conveni establert entre l'ajuntament i HIDROBAL.

Qui en pot gaudir?

Podrà beneficiar-se del Fons de Solidaritat el col·lectiu de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió, a valorar per part dels Serveis Socials assignats a cada municipi.

Com es sol·licita?

Per sol·licitar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos Serveis Socials tramiten l'ajut amb HIDROBAL.

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2022) - 1

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2022)

Total de fons solidaritat disponibles
36.000€

Import del fons destinat a pagar rebuts
36.000€

Bonificació tarifa social
522 habitatges

Pòlisses amb ajornaments de pagament
87

Import per a pòlisses amb ajornament de pagament
178.233€

Tarifa social - Al lado de las personas

groupid: 2584035, currentGroupId: 2584035

Tarifa social

És una reducció de l'import de servei de l'aigua per a col·lectius vulnerables. La tarifa social l’aprova l’ajuntament i estableix les condicions per poder-s’hi acollir.

Compromisos de pago sin intereses - Al lado de las personas

groupid: 2584035, currentGroupId: 2584035

Compromisos de pagament sense interessos

Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials i volen fer front a les despeses de la llar.