Ajudes per a PIMES i autònoms

Ayudas para PYMES y autónomos

Bases d’aplicació de l’ajuda a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms – COVID 19

L’ajuda d’HIDROBAL està dirigida a:

  • Petites i mitjanes empreses, això és, que ocupin a menys de 50 persones i quin volum de negoci anual no superi els 8 M€.
  • Treballadors autònoms.

L’ajuda suposa la congelació del pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma, iniciat el 14 de març, en ser decretat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i, el seu posterior finançament sense interessos un cop aquest finalitzi, i fins a un període màxim de 6 mesos.

Amb la confirmació de la concessió de l’ajuda per part d’HIDROBAL, quedarà garantit el gaudiment del servei d’aigua.

 

Requisits d’obtenció de l’ajuda

Els destinataris de l’ajuda han de reunir els següents requisits:

  • Han d’acreditar que pertanyen a un dels col·lectius següents: petites i mitjanes empreses i/o treballador autònom.
  • El perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable d’ús comercial/industrial (1)pel qual es demana l’ajuda. El contracte amb HIDROBAL ha d’estar en vigor i ha de disposar d’ un comptador individual.

(1) a excepció dels treballadors autònoms

A partir de la sol·licitud, que s’haurà de realitzar utilitzant el formulari especialment habilitat, HIDROBAL comprovarà el compliment dels requisits per procedir a l’atorgament de l’ajuda.

Aquesta ajuda s’aplicarà mentre sigui vigent l’estat d’alarma i es mantindrà el seu posterior finançament, sempre i quan no es doni cap de les següents circumstàncies:

  • Hi hagi un canvi de titularitat.
  • Hi hagi un canvi d’ús del contracte i deixi de ser d’ús comercial/industrial.

 

Canals per a la concessió de l’ajuda

  • Podran presentar les sol·licituds a través del tots els canals de contacte de l’empresa que poden consultar a la nostra web www.hidrobal.net.
  • També disposaran d’atenció telefònica personalitzada en el telèfon 932 479 870.

HIDROBAL durant la vigència de l’atorgament de l’ajuda, si així ho considera necessari, es reservarà el dret a demanar informació addicional per verificar el contingut de les declaracions responsables relatives a PIMES. Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença, només s’entendrà atorgada l’ajuda si HIDROBAL en aquest sentit ho notifica expressament a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat.

 

DESCARREGA'T EL FORMULARI